Poorna Kumbham - Mantra - Bhajan

Om Na Karmana Na Prajaya Dhanena
Tyagenaike Amrtatvam Anasuh
Parena Nakam Nihitam Guhayam
Vibhrajate Yad Yatayo Visanti

Vedanta-Vijnana Suniscatartha
Sannyasa Yogad-Yataya-Suddha-Sattvah
Te Brahma-Loke Tu Paranta-Kale
Paramrtat-Parimucyanti Sarve

Dahram Vipapam Parame’ Sma Bhutam
Yat-Pundarikam Pura-Madhya Sagmstham
Tatrapi Dahram Gaganam Visokas
Tasmin Yad Antas Tad Upasitavyam

Yo Vedadau Svarah Prokto
Vedante Ca Pratistatah
Tasya Prakrti-Linasya
Yah Para-Sa Mahesvarah||

Post a Comment

0 Comments